Hop til indhold
Højesteret

Oprensning af olieforurening 
05-12-2013 

Sag 232/2011
 

Dom afsagt den 5. december 2013.

 

Topdanmark Forsikring A/S
mod
Natur- og Miljøklagenævnet

 

Påbud om oprensning af olieforurening var ikke ugyldige

I forbindelse med overtagelsen af en ejendom i 2002 blev det konstateret, at oliefyret på ejendommen havde lækket olie. Jorden under kælderen var derfor blevet forurenet. Topdanmark Forsikring A/S, hos hvem der var tegnet lovpligtig forsikring, forestod den første oprensning. Kommunen, som ikke mente at oprensningen var tilstrækkelig, gav efterfølgende påbud om yderligere oprensning. Påbuddet blev indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet, som i to afgørelser først gav et påbud om, at der skulle udarbejdes et projekt for en mere omfattende oprensning og dernæst, efter at projektet var præsenteret, om, at der nu skulle foretages en oprensning i overensstemmelse med det udarbejdede projekt.

Topdanmark var af den opfattelse, at de to påbud var ugyldige, og indbragte spørgsmålet for domstolene. Topdanmark rejste også krav om erstatning for sine udgifter i forbindelse med opfyldelsen af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser.

Højesteret udtalte bl.a., at det ved stillingtagen til erstatningspåstanden skulle vurderes, om Natur- og Miljøklagenævnets to afgørelser om påbud blev truffet på et forsvarligt oplysningsgrundlag, således som dette grundlag forelå på tidspunktet for afgørelserne. Jordforureningslovens udgangspunkt om at al forurening skal fjernes og den hidtidige tilstand genoprettes, kan efter det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip fraviges, hvis udgifterne ikke vil stå i et rimeligt forhold til den fare for miljø eller sundhed, som ligger til grund for påbuddet.

Højesteret fandt, at der ikke var sådanne mangler ved Natur- og Miljøklagenævnets to påbud, at de var ugyldige, og der var heller ikke grundlag for erstatning.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk