Hop til indhold
Højesteret

Oprejsningsbevilling ikke meddelt 
26-06-2015 

Sag 263/2014
 

Kendelse afsagt den 26. juni 2015 


A
mod
Procesbevillingsnævnet


Der forelå ikke sådanne ekstraordinære omstændigheder, at kæ­remålet på trods af fristover­skridel­sen burde tillades, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2, 4. pkt.

I november 2012 anlagde A, der var bosiddende i England, sag mod Procesbe­villings­nævnet ved Kø­benhavns Byret. Da stævningen var affattet på engelsk, orienterede byretten A om, at retssproget er dansk, jf. retsplejelovens § 149, hvorfor stævningen skulle affattes på dansk og tillige angive en dansk post­adresse, jf. rets­plejelovens § 348.  I august 2013 afsagde Københavns Byret kendelse om afvisning af sagen under henvisning til, at A fortsat ikke havde afhjulpet manglerne ved stævningen. Ken­delsen blev fremsendt til A ved et brev af 15. august 2013, og den 4. november 2013 modtog Køben­havns Byret et kæreskrift fra A. Østre Landsret afsagde herefter kendelse om afvisning af kæ­remålet under henvisning til, at kæren var iværksat for sent, jf. retsple­jelovens § 394, stk. 2, 3. pkt.

Højesteret lagde til grund, at byrettens kendelse, der efter det oplyste var sendt som B-post, med en almindelig postgang var modtaget af A i slutningen af august 2013, og at kærefristen derfor i hvert fald var udløbet medio september 2013, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2, 1. pkt. Højesteret tiltrådte der­for, at kæren var iværksat for sent. 

Endvidere fandt Højesteret, at der i sagen ikke forelå sådanne ekstraordinære omstændigheder, at kæ­remålet på trods af fristoverskridel­sen burde tillades, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2, 4. pkt., idet den omstæn­dighed, at byretten i sin kendelse i strid med den ved lov nr. 325 af 11. april 2012 ændrede ordlyd i retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 1, der trådte i kraft den 1. maj 2012, havde lagt til grund, at A havde pligt til at oplyse en dansk postadresse, ikke kunne føre til et andet resultat.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.


 Læs hele kendelsen  

Til top Sidst opdateret: 29-06-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk