Hop til indhold
Højesteret

Oplysninger ej anonymiseret 
10-02-2017 

Sag 218/2016
 

Kendelse afsagt den 9. februar 2017

 

Finanstilsynets kære af Vestre Landsrets kendelse af 8. juli 2016 om edition i sagen:

Finansiel Stabilitet A/S
mod
Poul Blicher Johnsen,
Poul Sørensen,
Leo Christoffersen,
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,
Morten Ovesen,
Revisionsfirmaet Mango Nielsen ApS
og
Mango Nielsen

 

Det var af afgørende betydning for sagen, at tavshedsbelagte kundeoplysninger blev fremlagt i ikke anonymiseret form, og hensynet til tavshedspligten måtte vige for hensynet til sagens oplysning

Under en erstatningssag mellem Finansiel Stabilitet og den tidligere ledelse og revision i Løkken Sparekasse, var Finanstilsynet blevet pålagt at udlevere en større mængde oplysninger, herunder tavshedsbelagte kundeoplysninger.

Sagen angik for Højesteret, om Finanstilsynet til brug for erstatningssagen kunne pålægges at fremlægge det omhandlede materiale i ikke anonymiseret form.

Finanstilsynet påstod i første række, at der generelt skulle ske anonymisering af samtlige fortrolige oplysninger om kundeforhold. Alternativt skulle alene oplysninger om juridiske personer, der var erklæret konkurs, tvangsopløst eller likvideret ikke anonymiseres.

Højesteret henviste til kendelse af 2. december 2016 i sag 204/2016, der angik Finanstilsynets tavshedspligt vedrørende kundeoplysninger i Roskilde Bank, og bemærkede, at spørgsmålet, som Højesteret skulle tage stilling til, var, i hvilket omfang hensynet til hemmeligholdelse burde vige for hensynet til sagens oplysning.

Højesteret fandt, at det var af afgørende betydning for sagen, at materialet blev fremlagt i ikke anonymiseret form, og at hensynene bag tavshedspligten måtte vige for hensynet til sagens oplysning. Højesteret lagde navnlig vægt på, at der var tale om en principiel sag med et erstatningskrav på 275 mio. kr., at de sagsøgte i kraft af deres hverv i sparekassen måtte antages at have haft adgang til oplysningerne, at oplysninger om kunders økonomiske forhold i betydeligt omfang indgik i sagen i ikke anonymiseret form, og at oplysningerne vedrørte kundeforhold, der var ophørt i 2006-2008.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk