Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål om opholdstilladelse til uledsaget asylbarn 
15-02-2013 

Sag 75/2011
 

Dom afsagt den 15. februar 2013.

 

 

A
mod
Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

 

 

Udlændingemyndighedernes afslag på opholdstilladelse til uledsaget asylbarn opretholdt

 

A indrejste som uledsaget asylbarn til Danmark i november 2005. A kom oprindeligt fra Afghanistan. Udlændingemyndighederne meddelte i 2006 A afslag på asylstatus. Efterfølgende fik A tillige afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, 3, nr. 2. Udlændingemyndighederne fandt ikke, at han ved tilbagevenden til hjemlandet ville befinde sig i en reel nødsituation. A indbragte sagen for domstolene med påstand om, at afslaget på opholdstilladelse skulle ophæves, eller at behandlingen af hans sag skulle genoptages. A han gjorde gældende, at afgørelserne byggede på et forkert eller ufuldstændigt grundlag, navnlig fordi myndighederne ikke havde eftersøgt hans familie i hjemlandet i medfør af udlændingelovens § 56 a, stk. 8.

 

Højesteret fandt ikke, at det er en betingelse for, at udlændingemyndighederne kan træffe afgørelse om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c, 3, nr. 2, at de har gennemført en eftersøgning af et uledsaget asylbarns forældre eller anden familie. Udlændingemyndighederne er heller ikke forpligtet til at lade en afgørelse om, hvorvidt der kan gives opholdstilladelse, afvente udfaldet af en eftersøgning, som barnet har igangsat. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets skøn, hvorefter A ikke ville blive stillet i en reel nødsituation ved en tilbagevenden til hjemlandet. Der var ikke handlet i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Højesteret frifandt derfor ministeriet.

 

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk