Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af tavshedspligten for ansatte i Finanstilsynet 
02-12-2016 

Sag 204/2016
 

Kendelse afsagt den 2. december 2016   


Finanstilsynet kærer
Østre Landsrets kendelse af 24. juni 2016 om vidneførsel i sagerne:


Finansiel Stabilitet (tidl. Roskilde Bank A/S)
mod
Niels Valentin Hansen
Arne Gotlieb Wilhelmsen
Allan H. Christensen
Peter Müller
Niels Erik Qvist Krüger
Peter Holm
Asger Ib Mardahl-Hansen
Ove Flemming Holm
Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab
Tommy Nørskov Rasmussen og
Palle Valentin Kubach

og

Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab
Tommy Nørskov Rasmussen og
Palle Valentin Kubach
mod
Søren Kaare-Andersen


Tavshedspligten blev ophævet for tre personer, der var ansat i Finanstilsynet i 2005-2008, således at de skulle afgive forklaring om tilsynet med Roskilde Bank i denne periode

Under erstatningssagen mellem Finansiel Stabilitet og den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank A/S under konkurs, anmodede Finansiel Stabilitet om, at tavshedspligten blev ophævet for tre personer, der alle var ansat i Finanstilsynet i perioden 2005-2008, således at de skulle afgive forklaringer om Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i 2005-2008, der resulterede i tre rapporter fra Finanstilsynet.

Sagen angik for Højesteret, dels i hvilket omfang hensynet til hemmeligholdelse efter lov om finansiel virksomhed § 354 burde vige for hensynet til sagens oplysning, jf. retsplejelovens § 169, stk. 2, dels om oplysningerne fra Finanstilsynet burde gives ved vidneforklaringer eller i form af en skriftlig erklæring, jf. retsplejelovens § 297. Højesteret udtalte, at der ved afgørelsen af, om tavshedspligten skulle ophæves, skulle foretages en afvejning af de hensyn, der lå bag tavshedspligten, over for hensynet til sagens oplysning.

Højesteret fastslog, at vidneforklaringerne måtte antages at være af afgørende betydning for sagens oplysning, og at hensynene bad tavshedspligten måtte vige for hensynet til sagens oplysning. Højesteret lagde navnlig vægt på, at der var tale om en principiel sag med et erstatningskrav på 1 mia. kr., og at der ved de pågældende tilsynsrapporter blev påpeget en lang række kritisable forhold ved driften af banken. De pågældende tre personer havde deltaget i tilsynet og møder med bankens ledelse og revision, og der forelå kun i meget begrænset omfang referater af disse møder. Roskilde Bank var erklæret konkurs, og de kunder, hvis økonomiske forhold, som kunne blive belyst ved forklaringerne, var erklæret konkurs, tvangsopløst, likvideret, afgået ved døden eller frakendt retten til at drive virksomhed, ligesom der allerede forelå en lang række oplysninger om disse kunder i sagen.

Højesteret fandt, at hensynet til sagens oplysning ikke i tilstrækkeligt omfang kunne tilgodeses ved en skriftlig erklæring, idet der kun i begrænset omfang forelå referat af de møder, som Finansiel Stabilitet ønskede oplysninger om.

Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk