Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af køb af hund 
25-09-2014 

Sag 72/2013
 

Dom afsagt den 25. september 2014

 

Tom Jensen
mod
Kennel Svanekær ved Inge Vennike

 

Køber kunne hæve købet af en hund, der led af en væsentlig mangel, og manglen skulle anses for at have foreligget på tidspunktet for risikoens overgang  

Tom Jensen købte i juni 2009 en hund af Kennel Svanekær. Hunden blev i oktober 2009 aflivet, og parterne er enige om, at den på aflivningstidspunktet led af osteochondrose og hofte­dysplasi. Højesteret lagde til grund, at hunden på aflivningstidspunktet led af en mangel, og det skulle herefter afgøres, om manglen forelå på tidspunktet for risikoens overgang, det vil sige ved leveringen i juni 2009.

Højesteret udtalte, at Kennel Svanekær ikke havde afkræftet formodningen om, at manglen var til stede ved leveringen, jf. købelovens § 77 a, stk. 3. Endvidere udtalte Højesteret, at det var ubetænkeligt at lægge til grund, at hunden på aflivningstidspunktet var så angrebet af sine lidelser, at en aflivning var uundgåelig efter dyreværnslovens bestemmelser. Den omstændighed, at hunden blev aflivet uden sælgerens samtykke, kunne herefter ikke medføre, at Tom Jensen skulle være afskåret fra at påberåbe sig de rettigheder, han som forbruger havde efter købeloven. Det forhold, at sælgeren som følge af aflivningen ikke havde mulighed for at undersøge hunden, kunne under disse omstændigheder heller ikke føre til, at Tom Jensen havde mistet retten til at påberåbe sig manglen, jf. princippet i købe­lovens § 58. Tom Jensen var herefter berettiget til at ophæve købet af hunden og få tilbagebetalt købesummen. Da der ikke forelå noget ansvarsgrundlag, kunne Tom Jensen ikke få dækket sine udgifter til bl.a. dyrlæge.

Landsretten var nået til det modsatte resultat.

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens dom

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk