Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af fogedforbud mod Danmarks Radio 
12-04-2010 

Sag 7/2010

 

Kendelse afsagt den 12. april 2010.


Behandlingshjemmet X m.fl.
mod  
Danmarks Radio


Ophævelse af fogedforbud mod Danmarks Radio

Til brug for et tv-indslag om indskrivningsproceduren på et privat behandlingshjem for alko­holmis­brugere havde to journalister ved Danmarks Radio (DR), som udgav sig for at være alkoholmis­bru­gere, foretaget skjulte optagelser i en bil samt på og ved behandlingshjemmet. Tv-indslaget skulle bringes i nyhedsprogrammet ”21 Søndag”, selv om de fotograferede per­soner ikke havde givet sam­tykke hertil. Fogedretten nedlagde forbud over for DR om at bringe tv-indsla­get. Lands­retten ophæ­vede forbuddet, hvorefter sagen med Procesbe­villings­nævnets tilla­delse blev indbragt for Højesteret.

Højesteret udtalte, at et fogedforbud mod et nyhedsmedies offentliggørelse af optagelser var et ind­greb i ytrings- og informationsfriheden, som kun kunne foretages, såfremt tungtvejende grunde talte herfor, jf. herved principperne bag Grundlovens § 77 samt § 10 i Den Europæiske Menneskerettig­hedskon­vention. I afvejningen af hensynet til ytringsfriheden over for andre hensyn, herunder hensy­net til pri­vatlivets fred, måtte det særligt indgå, at der ikke opstilles begrænsninger, som hindrer medi­erne i på rimelig måde at udfylde rollen som offentlighedens kontrol- og informationsorgan. Det for­hold, at en offent­liggørelse kunne medføre en krænkel­se, var derfor ikke tilstrækkeligt til, at et foged­forbud kunne nedlægges, medmindre krænkel­sen var af en sådan grovhed, at hensynet til den kræn­kede oversteg hensynet til ytrings- og informationsfriheden. Højesteret fandt, at de optagelser med skjult kamera i bilen, der indgik i tv-indslaget, ikke var en overtrædelse af straffelovens § 264 a og § 264 c, allerede fordi disse optagelser ikke viste personer. Efter en samlet be­dømmelse fandt Højesteret det endvidere ikke ube­rettiget at foretage optagelserne på og ved behandlingshjemmet med henblik på det planlagte tv-ind­slag. Højesteret lagde herved vægt på, at optagelserne var sket til brug for en tv-udsendelse om spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse. Højeste­ret lagde endvi­dere vægt på, at de kærende var til­knyttet behand­lings­hjemmet, at optagelserne ved­rørte deres arbejde på hjemmet, at de ville være ef­fektivt slørede i ud­sen­delsen, og deres stemmer ville være for­vrængede, og at de kun ville blive vist i korte pas­sager, der ikke indeholdt situationer, som i sig selv kunne anses for krænkende for de pågældende. Herefter ville det heller ikke være uberettiget at bringe indslaget. En forventet overtræ­delse af medie­ansvarslo­vens § 34 kunne ikke begrunde, at der blev ned­lagt forbud mod en udsendelse, der endnu ikke havde været vist. Højesteret stadfæstede her­efter landsrettens afgø­relse om ophævelse af det ned­lagte fogedforbud.

 
 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 12-04-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk