Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af fælles forældremyndighed 
16-02-2016 

Sag 63/2015
 

Dom afsagt den 16. februar 2016

 

A
mod
B

 

Grundlag for at fravige lovens hovedregel om fælles forældremyndighed

Sagen vedrørte spørgsmålet, om den fælles forældremyndighed over tre børn skulle ophæves, og forældremyndigheden skulle tillægges moderen alene. Moderen og børnene boede i Danmark, mens faderen havde bosat sig i udlandet.  

Byretten havde tillagt moderen forældremyndigheden alene, og landsretten havde stadfæstet denne afgørelse.

Højesterets flertal fandt, at den geografiske afstand mellem forældrene ikke i sig selv kunne føre til, at den fælles forældremyndighed skulle ophæves. Der var imidlertid sikre og konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene, der ikke hidtil havde været i stand til at samarbejde tilfredsstillende om børnenes forhold, under de nuværende omstændigheder heller ikke fremover ville kunne etablere et sådant samarbejde til bedste for børnene. Den beskedne kontakt, der havde været mellem faderen og moderen samt børnene, og faderens manglende deltagelse i varetagelsen af forældreansvaret måtte tilskrives hans forhold. Flertallet fandt derfor, at betingelserne for at fravige lovens hovedregel om fælles forældremyndighed var opfyldt.

Højesterets mindretal fandt ikke grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk