Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af beskatningsgrundlag efter pensionsafkastbeskatningslovens § 16 ved ophør 
10-05-2010 

Sag 434/2008
 

Dom afsagt den 6. maj 2010.

 

TDLII.0087 A/S
mod
Skatteministeriet

 

Opgørelse af beskatningsgrundlag efter pensionsafkastbeskatningslovens § 16 ved ophør

I forbindelse med en selskabsmæssig omstrukturering overdrog TDLII.0087 A/S i 2000 hele sin forsikringsbestand af livsforsikringer bestående af livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982 til Topdanmark Livsforsikring II A/S. Formueafkastet af bestanden var frem til overdragelsen i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven § 16 skattefritaget.

Sagen drejede sig om, hvorledes beskatningsgrundlaget for 2000 skulle opgøres, og hvornår TDLII.0087 kunne anses for værende ophørt – den 17. juli 2000 (tidspunktet for Finanstilsynets tilladelse til overdragelse af hele forsikringsbestanden til Topdanmark Livsforsikring II, hvorefter overdra­gelsen blev endelig, og det overdragende selskab ophørte med og ikke længere var berettiget til at drive livsforsikringsvirksomhed, jf. § 168 a i lov om forsikringsvirksomhed) eller den 21. juli 2000 (tidspunktet for Finanstilsynets annullering af TDLII.0087s koncession).

Højesteret gav TDLII.0087 medhold i, at beskatningsgrundlaget og dermed også den beregnede skat for 2000 skulle udgøre 0 kr., og at TDLII.0087 i henhold til pensionsafkast­beskatningsloven skulle anses for ophørt samtidig med overdragelsen af forsikringsbestanden til Topdanmark Livsforsikring II.

Højesteret bemærkede hertil, at Finanstilsynets tilladelse til bestandsoverdragelsen, meddelelsen af koncession til erhverve­ren, det overdragende selskabs ophør med at drive livsforsikringsvirksomhed og afleveringen af koncessionen hertil samt Finanstilsynets meddelelse om annullering af koncessionen var sket som foreskrevet i lov om forsikringsvirksomhed § 157 og fremtrådte i overensstemmelse hermed som én sammenhængende disposition.

I en sådan situation fører pensionsafkastbeskatningslovens § 16, stk. 1, henset til formålet med og forarbejderne til bestemmelsen til, at beskatningsgrundlaget efter denne lov for indkomståret 2000 skulle opgøres med udgangspunkt i forsikringsbestanden, som den så ud ved TDLII.0087s overdragelse af den samlede bestand og samtidige ophør med at drive livsforsikringsvirksomhed. Den omstændighed, at omstruktureringen skete for at be­vare muligheden for at udnytte skattemæssige underskud opstået før 1998 i det overdragende selskab, kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten var kommet til et andet resultat.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk