Hop til indhold
Højesteret

Om ydelser efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring og god skik for finansiel virksomhed 
15-05-2018 

Sag 124/2017
 

Dom afsagt den 15. maj 2018

 

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
mod
Forbrugerombudsmanden
og
Forbrugerombudsmanden som mandatar for A

 

Et forsikringsselskab havde ikke anvendt en fejlagtig grundlagsrente som basis for beregning af ydelser til A efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring og havde ikke handlet i strid med god skik-regler for finansiel virk­somhed

Sagen angik navnlig, om Danica med rette havde beregnet ydelser til A efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring på basis af en grundlagsrente på 2,5 %, eller om A havde krav på, at ydelserne i stedet blev beregnet efter Finanstilsynets maksimale grundlagsrente for livsforsikringer. Anvendelse af Finanstilsynets maksimale grundlagsrente, der var på 1,5 %, ville have betydet, at A ville have fået mere udbetalt i erhvervsevnetabsydelse.        

Højesteret fandt, at det måtte anses for aftalt i firmapensionsaftalen mellem A’s daværende arbejdsgiver og Danica, at den kollektive erhvervsevnetabsforsikring, som A havde tilmeldt sig, var baseret på en grundlagsrente på 2,5 %. Højesteret fandt, at der herefter måtte foreligge særlige holdepunkter herfor, hvis en anden grundlagsrente skulle anses for aftalt med A. Det for­hold, at det i dækningsoversigter og Danicas almindelige forsikringsbetingelser, der var sendt til A, var anført, at præmien bl.a. fastsættes på basis af Finanstilsynets maksimale grundlagsren­te for livsforsikringer, udgjorde efter Højesterets opfattelse ikke fornødent grund­lag for at fravige den grund­lagsrente på 2,5 %, som fulgte af firmapensionsaftalen, og som gennem årene havde dannet basis for Danicas administration af ordningen over for alle ansatte hos A’s arbejdsgiver. A fandtes derfor ikke at have krav på yderligere erhvervsevnetabsdækning.     

Allerede som følge heraf fandt Højesteret, at Danica ikke havde handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder. Højesteret bemærkede i øvrigt, at det ikke i sig selv vil indebære en over­trædelse af god skik-reglerne, at en finansiel virksomhed i et tilfælde, hvor der er beretti­get tvivl om forståelsen af en aftale, har fastholdt sin opfattelse.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

  Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk