Hop til indhold
Højesteret

Om varemærkeret og markedsføringslov mv. 
19-08-2014 

Sag 171/2010
 

Dom afsagt den 19. august 2014.

 

Controllers ApS og
Kersi F. Porbunderwalla
mod
Sarbanes-Oxley Institute og
Sarbanes-Oxley Group Llc.

 

En dansk udbyder af rådgivnings- og konsulentydelser havde bl.a. ikke krænket en tilsvarende amerikansk udbyders varemærkerettigheder, og et fogedforbud var nedlagt med urette.

Sarbanes-Oxley Institute tilbyder, navnlig på det amerikanske marked, under anvendelse af kendetegnet ”SOX Institute” undervisning i den såkaldte SOX-lovgivning, som blev vedtaget i 2002 i kølvandet på Enron-skandalen, og som har til formål at sikre bedre selskabsledelse og regnskabspraksis. Tilsvarende lovgivning blev i 2006 indført i EU (Eurosox). Appellanterne, Kersi Porbunderwalla og dennes firma, Controllers ApS, tilbyder konsulentydelser inden for bl.a. økonomiledelse samt implementering af SOX og Eurosox.

I 2006 søgte parterne at etablere et samarbejde omkring rådgivnings- og konsulentydelser på det europæiske – herunder det danske – marked. Samarbejdet, som ikke førte til nogen aktivitet af betydning, ophørte ved udgangen af 2006.

Højesteret fastslog bl.a., at appellanternes brug af og registrering af varemærkerne SOX INSTITUTE og EUROSOX INSTITUTE i tiden efter samarbejdets ophør ikke udgjorde en krænkelse af Sarbanes-Oxley Institute’s varemærkerettigheder. Navnlig forelå der på tidspunktet for registreringen i Danmark ikke en udenlandsk varemærkeret, som kunne gøres gældende over for denne registrering. Appellanterne have ej heller krænket Sarbanes-Oxley Institute’s ophavsrettigheder.

Højesteret fastslog imidlertid også, at appellanterne udadtil, navnlig på deres hjemmeside, havde fået det til at fremstå således, at der, også efter samarbejdets ophør, var en forbindelse mellem parterne, og at en sådan adfærd var illoyal og udgjorde en overtrædelse af markedsføringsloven. Der var ikke grundlag for at fastslå, at appellanterne i øvrigt havde overtrådt markedsføringsloven.

Herefter fandt Højesteret, at et fogedforbud i 2008 rettet mod appellanternes påståede krænkelser var nedlagt med urette. Fsva. overtrædelsen af markedsføringsloven, fordi der var gået for lang til fra Sarbanes-Oxley påtalte overtrædelsen i 2007, og indtil de anmodede om et fogedforbud i 2008. Højesteret fastsatte skønsmæssigt erstatningen til appellanterne for det uretmæssige fogedforbud til 100.000 kr. Til gengæld skulle appellanterne tilbagebetale 5.600 USD til Sarbanes-Oxley, som var tilbageholdt med urette.

Dermed nåede Højesteret til et andet resultat end Sø- og Handelsretten.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk