Hop til indhold
Højesteret

Om valgret til Folketinget 
18-01-2018 

Sag 159/2017
 

Dom afsagt den 18. januar 2018

 

A, B, C og D
(advokat Christian Dahlager for alle)
mod
Økonomi- og Indenrigsministeriet
(advokat Sune Fugleholm)

Biintervenient til støtte for appellanterne:
Institut for Menneskerettigheder

 

Ikke i strid med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser, at personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven, ikke kan stemme til folke­tingsvalg

Sagen angik navnlig, om det er i strid med grundlovens § 29, Den Europæiske Menneskeret­tighedskonvention eller FN’s Handicapkonvention, at A, B, C og D (appellanterne) blev næg­tet adgang til at stemme ved folketingsvalget i 2015 som følge af, at de var frataget den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6. I givet fald angik sagen tillige, om de havde ret til godt­gørelse.

Efter grundlovens § 29 har personer, der er ”umyndiggjort” ikke valgret til Folketinget. Høje­steret fandt, at personer, der er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, må anses for umyndiggjort i grundlovens forstand og derfor ikke har valgret til Folketinget. Fol­ketingsvalglovens § 1 er udformet i overensstemmelse hermed. Uanset hvad der følger af Danmarks internationale forpligtelser, kunne appellanterne derfor ikke få medhold i, at de havde valgret ved folketingsvalget i 2015.

Højesteret fandt endvidere ikke grundlag for at fastslå, at den ordning, der følger af grundlo­vens § 29, er i strid med Den Europæiske Men­neskerettighedskonvention eller FN’s Handi­capkonvention. Allerede af den grund havde appellanterne ikke ret til godtgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk