Hop til indhold
Højesteret

Om tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale gældsbreve 
09-01-2019 

Sag 82/2018 og 87/2018
 

Kendelser afsagt den 8. januar 2019

 

A
mod
Basisbank A/S

og

B
mod
Basisbank A/S

 

Der kunne ske tvangsfuldbyrdelse hos signaturindehavere på grundlag af digi­tale gældsbreve, selv om underskrifterne ikke var tilføjet digitalt af dem selv

A og B udleverede deres nøglekort til Nem­ID sammen med bruger­navn og adgangskode til tredje­mænd, som her­­­­efter uden deres medvirken misbrugte NemID-oplysningerne ved at under­skri­­ve di­gi­tale gælds­­breve og derved optog lån hos Ba­sisbank A/S.

Sa­gerne angik for Højesteret, om der kunne ske tvangsfuldbyrdelse hos A henholdsvis B på grundlag af de digitale gælds­breve, selv om underskrifterne ikke var tilføjet digitalt af dem selv.

Højesteret udtalte, at afgørelsen af, om indehaveren bliver aftaleretligt forpligtet i tilfælde af, at tred­je­mand mis­bruger indehaverens digitale signatur, må træffes på grundlag af en konkret vurdering af det samlede hændelsesforløb. I denne vurdering indgår bl.a., under hvilke omstændigheder tred­jemand er kommet i besiddelse af indehaverens nøgle (brugernavn, adgangskode og nøglekort til NemID), om in­de­haveren har haft kendskab til, at tredjemand er kommet i besiddelse af de pågældende oplysninger, og om indehaveren har gjort, hvad der var muligt for at forhindre misbrug, f.eks. ved at spærre sit Nem­ID så hurtigt som muligt.

Højesteret tiltrådte herefter af de grunde, der var anført af landsretten, at A og B havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de i forhold til Basisbank hæftede for låne­op­tagelserne på aftaleretligt grund­lag, selv om underskrifterne ikke var tilføjet digitalt af dem selv.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelser, hvorefter der kunne ske tvangsfuldbyrdelse hos A henholdsvis B på grundlag af de digitale gældsbreve.

Landsretten var nået til samme resultat i begge sager.

 Læs hele kendelsen i sag 82/2018

 Læs hele kendelsen i sag 87/2018

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk