Hop til indhold
Højesteret

Om tonnagebeskatning 
17-03-2020 

Sag 67/2019

Dom afsagt den 17. marts 2020


Odyssey Owner Ltd.
mod
Skatteministeriet


Krydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnagebeskatningsordningen

Et selskab havde i en del af 2009 udlejet et krydstogtskib til en virksomhed, som benyttede skibet til flere forskellige krydstogter i udlandet. SKAT fandt, at selskabet ikke kunne benytte de lempelige beskatningsregler i tonnageskatteloven, fordi der var tale om sejlads med "sports-, udflugts- og fritidsformål", som er undtaget fra loven. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter selskabet indbragte sagen for domstolene.

Byretten fandt, at de aktiviteter, som skibet havde været anvendt til, havde karakter af udflugts- og ferierejser, og at sejladsen og besøg på destinationer udgjorde et integreret hele, hvorfor aktiviteterne ikke havde opfyldt et egentligt transportbehov for passagererne. Byretten frifandt derfor Skatteministeriet. Landsretten fandt, at driften af et passagerskib, der som hovedformål medtager passagerer på ferie, og hvor rejsen, skibets faciliteter og destinationerne udgør den samlede ferieoplevelse, udgør indkomst fra virksomhed med "udflugts- og fritidsformål", hvorfor der ikke kunne ske beskatning efter de lempelige beskatningsregler i tonnageskatteloven. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Højesteret var enig med landsretten i, at krydstogtsvirksomheden ikke var omfattet af tonnagebeskatningsordningen, og tilsluttede sig landsrettens begrundelse herfor.

 Læs hele dommen

Læs landsrettens afgørelse

Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk