Hop til indhold
Højesteret

Om strafudmåling og rettighedsfrakendelse ved andet seksuelt forhold end samleje 
26-09-2019 

Sag 45/2019
 

Dom afsagt den 26. september 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse begået over for en køreskoleelev blev straffet med 6 måneders fængsel. Der skete ikke frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer.  

T, der var kørelærer, var fundet skyldig i at have tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje og i blufærdighedskrænkelse ved efter en køretime at have kysset en køreskolelev på halsen og presset sin tunge ind i munden på hende, befølt hende på det ene bryst og på balderne, herunder inden for tøjet, samt stukket en finger op i hendes skede.

Højesteret udtalte, at straffen for andet seksuelt forhold end samleje skal fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i den enkelte sag. Andet seksuelt forhold end samleje kan, som anført i lovforarbejderne, have en meget forskellig grovhed, og straffen vil afhængig af sagens konkrete omstændigheder kunne udmåles betydeligt under udgangspunktet for straffen for voldtægt. Højesteret fastslog, at der ved vurderingen af forholdets grovhed bl.a. kan lægges vægt på det seksuelle forholds nærmere karakter, overgrebets tidsmæssige varighed, graden af forurettedes hjælpeløshed, forurettedes alder, stedet for overgrebet, herunder om gerningsmanden er trængt ind hos forurettede, og de omstændigheder, under hvilke gerningsmanden har mødt den forurettede.

Efter karakteren af det begåede forhold samt under hensyntagen til den generelle forhøjelse af straffen for voldtægt, som tilsigtedes ved en ændringslov fra 2016, tiltrådte Højesteret, at straffen var fastsat til 6 måneders fængsel.

Højesteret fandt under hensyn til karakteren af det begåede, enkeltstående forhold og til T’s personlige forhold, at der ikke forelå en så nærliggende fare for misbrug, at der var tilstrækkeligt grundlag for at frakende T retten til at udøve virksomhed som kørelærer.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk