Hop til indhold
Højesteret

Om straf for gødskning 
04-06-2019 

Sag 190/2018
 

Dom afsagt den 4. juni 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T blev straffet med bøde for overtrædelse af gødningsanvendelsesloven

T var fundet skyldig bl.a. i overtrædelse af gødningsanvendelsesloven ved i årene 2006-2010 i sin landbrugsvirksomhed at have gennemført gødskning med tilførsel af mere kvælstof end virksomhedens tilladte årlige kvoter for de pågældende planperioder.

Højesteret fastslog, at det var uden betydning for T’s strafansvar, at reglerne for fastsættelse af de årlige kvoter blev ændret i 2016, idet den nugældende straffelovgivning ikke var forskellig fra den, som var gældende, da T begik de strafbare forhold. Lovovertrædelsen skulle derfor bedømmes efter den lovgivning, som var gældende, da T begik handlingen, og som stadig var gældende for de planperioder, som sagen angik. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder var heller ikke til hinder for, at T kunne straffes.

Højesteret fastslog endvidere, at en eventuel tilsidesættelse af procedurereglerne i habitatdirektivet og SMV-direktivet ikke kunne føre til, at T ikke kunne straffes.

Der var ved bødefastsættelsen taget hensyn til den lange sagsbehandlingstid, og Højesteret fandt ikke grundlag for yderligere nedsættelse eller strafbortfald.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk