Hop til indhold
Højesteret

Om straffastsættelse i sag om stalking 
03-04-2019 

Sag 192/2018
 

Dom afsagt den 3. april 2019


Anklagemyndigheden
mod
T


T, der som led i en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane (stalking) havde overtrådt et tilhold, blev straffet med betinget fængsel i 3 måneder

T havde som led i en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane (stalking) i ca. 500 tilfælde overtrådt et tilhold mod direkte eller indirekte at kontakte forurettede eller medlemmer af hans familie. Overtrædelserne af tilholdet blev begået over en periode på ca. ni måneder, efter at forurettede afbrød et længerevarende forhold til T, og blev begået ved opslag på sociale medier, telefonopkald, sms og mail til navnlig forurettede og hans ægtefælle og børn.

Højesteret tiltrådte, at straffen var udmålt til fængsel i 3 måneder. Højesteret lagde herved navnlig vægt på overtrædelsernes omfang og karakter, at de havde fundet sted over en længere periode og fortsatte efter de første sigtelser, og at T rettede henvendelse til forurettedes ægtefælle og børn, herunder hans datter, som T vidste var psykisk syg.

Da T navnlig på grund af sine psykiske lidelser ikke var egnet til samfundstjeneste, tiltrådte Højesteret, at straffen undtagelsesvis var gjort betinget uden vilkår om samfundstjeneste. 

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

 Landsrettens afgørelse

 Byrettens afgørelse

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk