Hop til indhold
Højesteret

Om skattepligt af erstatningsbeløb 
16-08-2017 

Sag 273/2016
 

Dom afsagt den 16. august 2017

 

FGNT af 30.10.2012 ApS
og
FG af 30.10.2012 A/S
mod
Skatteministeriet

 

Om skattepligt af erstatningsbeløb

Sagen angik den skattemæssige vurdering af et erstatningsbeløb på 205,1 mio. kr., som FGNT af 30.10.2012 ApS havde fået udbetalt som følge af et norsk selskabs mis­ligholdelse af en af­tale med FGNT af 30.10.2012 ApS om overdragelse af faste ejendomme i Danmark og Norge.

Højesteret fandt, at erstatningsbeløbet på 187.334.500 kr. skattemæssigt måtte sidestilles med en fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og derfor som udgangspunkt skulle medregnes til den skattepligtige indkomst for FGNT af 30. oktober 2012 ApS, jf.  ejendomsavancebeskat­ningslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1. Spørgsmålet var herefter, om den del af erstatningen, som angik ejendommene i Norge (84.213.754 kr.) var undtaget fra beskatning i Danmark. Hø­jesteret fandt, at Norge, som var kildelandet, måtte anses for at have frafaldet den ret til at be­skatte erstatningen, som Norge har efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, og at erstatningen vedrørende de norske ejendomme derfor ikke var undtaget fra beskatning efter selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 1. pkt. Erstatningen var herefter skattepligtig i medfør af sel­skabsskattelovens § 8, stk. 2, 3. pkt., jf. ejendomsavan­cebeskat­ningsloven.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk