Hop til indhold
Højesteret

Om sammenlægning af betalinger ved omstødelse i konkurs 
 

Sag 354/2010 og 276/2010
 

Domme afsagt den 22. januar 2013.

 

 

 

Aarhus Værft A/S under konkurs
mod
Knud E. Hansen A/S, Naval Architechts

 

og

 

Aarhus Værft A/S under konkurs
mod
Johnson Controls Denmark ApS

 

 

Der kunne ikke ske sammenlægning af betalinger i to sager vedrørende omstødelse i konkurs

 

Begge sager angik, om Aarhus Værft A/S under konkurs kunne kræve betalingen af 200.000 kr. den 18. juli 2007 til Knud E. Hansen og af 200.000 kr. den 13. juli 2007 til Johnson Controls Denmark, der således begge var foretaget senere end tre måneder før fristdagen, omstødt efter konkurslovens § 67.

Parterne var enige om, at betalingen af de 200.000 kr. til hver af de to kreditorer ikke i sig selv ”af­gø­rende forrin­ge­de værftets betalingsevne”, jf. kon­kurs­lo­vens § 67, stk. 1.

Spørgsmålet i sagen var imidlertid, om betaling af gæld til en lang række kreditorer, som fandt sted i perioden fra den 12. til den 18. juli 2007, skulle lægges sammen ved be­døm­mel­sen af, om den nævnte betingelse var opfyldt.

Højesteret fandt, at det vil være bedst stemmende med forarbej­der­­ne til konkurslovens § 67, at

betaling af gæld til for­skel­lige kreditorer som udgangspunkt ikke kan lægges sammen ved be­­døm­mel­­sen af, om betingelsen ”af­gørende har for­ringet skyld­nerens beta­lingsev­ne” i kon­kurs­lovens § 67, stk. 1, er opfyldt. Dette ud­gangspunkt kan kun fraviges i ganske særlige tilfælde, og i de foreliggende sager var der ikke sådanne særlige om­stæn­digheder, at der var grund­lag for at fravige det nævnte ud­gangs­punkt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs sag 354/2010 her

Læs sag 276/2010 her

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk