Hop til indhold
Højesteret

Om samfundstjeneste ved kombinationsdom 
22-02-2019 

Sag 203/2018
 

Dom afsagt den 22. februar 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Ved en delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kunne den ubetingede del af fængselsstraffen maksimalt udgøre en tredjedel af den samlede straf

T var fundet skyldig i bl.a. vold mod en politiassistent og i spirituskørsel under påvirkning af hash på et tidspunkt, hvor han var frakendt førerretten. Straffen var fastsat til fængsel i 60 dage, hvoraf 30 dage var gjort betinget med vilkår om bl.a. udførelse af samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden og T var enige om, at straffen ikke var fastsat i overensstemmelse med straffelovens § 64. Det følger af bestemmelsen, at der i forbindelse med en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kan idømmes ubetinget fængselsstraf, men at den ubetingede del af straffen ikke kan overstige 3 måneder eller en tredjedel af den samlede fængselsstraf.

Højesteret udtalte, at straffelovens § 64 skal forstås således, at den ubetingede del af straffen hverken kan overstige 3 måneder eller en tredjedel af den samlede fængselsstraf.

Højesteret tog herefter parternes samstemmende påstand om ændring af den ubetingede del af straffen fra 30 dage til 20 dage til følge. Som konsekvens af ændringen blev antallet af samfundstjenestetimer forhøjet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk