Hop til indhold
Højesteret

Om sagsomkostninger i hævet småsag 
04-08-2016 

Sag 97/2016
 

Kendelse afsagt den 3. august 2016   

 

A
mod
B

 

Der var ikke grundlag for at tilkende sagsøgte sagsomkostninger i hævet småsag

A anlagde en sag i småsagsprocessen mod B om mangler ved en hest. Under forberedelsen blev der stillet spørgsmål til en sagkyndig person om hestens tilstand. Efter modtagelsen af besvarelsen på disse spørgsmål hævede A sagen og måtte herefter anses for at have tabt denne. B blev i byretten tilkendt sagsomkostninger skønsmæssigt fastsat til 10.900 kr. med tillæg af moms, og byretten lagde bl.a. vægt på forberedelsens omfang, og at det efter rettens opfattelse havde været nødvendigt med advokatbistand under denne. Landsretten fastsatte sagens omkostninger til et beløb svarende til inkassosalæret på 2.880 kr.

Højesteret bemærkede, at A havde hævet sagen, før retten havde fremsendt fortegnelsen over parternes påstande, anbringender og beviser, og at det var retten, der havde udformet spørgsmålene til den sagkyndige. Herefter udtalte Højesteret, at småsagsprocessen efter forarbejderne var indrettet på en sådan måde, at parterne ikke havde behov for advokatbistand under sagens forberedelse, og at det i en situation som den foreliggende kun under ganske særlige omstændigheder kunne komme på tale at tilkende sagsøgte sagsomkostninger. Højesteret fandt ikke, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, og sagens omkostninger blev derfor ophævet.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk