Hop til indhold
Højesteret

Om sagkyndiges medvirken i skattesag 
17-09-2018 

Sag 58/2018
 

Kendelse afsagt den 14. september 2018   

 

Sandoz A/S
og
Novartis Healthcare A/S
mod
Skatteministeriet

Biintervenienter til støtte for Sandoz A/S og Novartis Healthcare A/S:
Accenture A/S og ECCO Sko A/S

 

Sagkyndige medlemmer skal ikke medvirke i skattesag ved landsretten

Sagen angik, om landsretten under hovedforhandlingen af skattesag skal tiltrædes af to sagkyndige medlemmer.

Skattesagen angår, om Sandoz’ koncerninterne afregningspriser har været i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Sagens hovedspørgsmål er, om afskrivninger på goodwill skal indgå som en omkostning i forbindelse med fastlæggelsen af Sandoz’ driftsresultat ved sammenligningen med uafhængige selskabers driftsresultat.

Højesteret udtalte, at afgørelsen af dette spørgsmål i det væsentlige beror på en juridisk vurdering. Højesteret udtalte endvidere, at forhold af regnskabsteknisk karakter, der måtte være af betydning for landsrettens vurdering, i fornødent omfang og mest hensigtsmæssigt kan belyses ved sagkyndig erklæring eller vidneførsel.

Højesteret fastslog herefter, at sagen ikke har en sådan karakter, at der i landsretten skal medvirke sagkyndige medlemmer.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk