Hop til indhold
Højesteret

Om ret til at udtage aktiver forlods ved ægtefælleskifte 
30-01-2018 

Sag 125/2017 og 126/2017
 

Dom afsagt den 30. januar 2018

 

A
mod
B

og

B
mod
A

 

Engangsydelse fra pensionsordning var undtaget fra ligedeling på skifte. Pensionsindbetalinger, der oversteg sædvanlige arbejdsmarkedspensionsbidrag, var ikke undtaget fra ligedeling.

Sagerne angik, om en udbetaling fra en gruppeforsikring og en del af en pensionsordning skulle indgå i delingen af fællesboet på et skifte efter separation/skilsmisse, eller om den ægtefælle, der ejede aktivet, forlods kunne udtage det af fællesboet.

For så vidt angår den sag der vedrørte engangsydelsen fandt Højesteret, at udbetalingen fra gruppeforsikringen var en engangsydelse i anledning af A’s førtidspension, og at den blev udbetalt som en del af hendes pensionsordning. Den var derfor omfattet af dagældende retsvirkningslovens § 16 b, stk. 2. Da engangsydelsen ikke var forbrugt, kunne den udtages forlods og skulle ikke indgå i fællesbodelingen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Sagen om pensionsindbetalingerne vedrørte en selvstændig læge, B, der fra 2007 til 2009 ikke indbetalte til pension, mens han i 2011 og 2012 indbetalte henholdsvis 31% og 24% af overskuddet i virksomheden til en privattegnet pensionsordning. Parterne var enige om, at det sædvanlige pensionsbidrag for læger var 18%, men uenige om, hvorvidt den del af indbetalingerne i 2011 og 2012, der oversteg 18%, var rimelige og derfor ikke skulle indgå i fællesbodelingen.

Højesteret fandt, at B ikke havde påvist omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at pensionsindbetalinger ud over det, der svarede til det sædvanlige pensionsbidrag for læger, ikke anses for rimelige. Den del af pensionsindbetalingerne i 2011 og 2012, der oversteg 18% af den årlige indtjening, skulle derfor indgå i fællesbodelingen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk