Hop til indhold
Højesteret

Om retlig interesse i kæremål om varetægtsfængsling 
12-11-2018 

Sag 102/2018
 

Kendelse afsagt 9. november 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
D

 

Da D var overført til afsoning inden landsretten traf afgørelse i en kæresag om varetægtsfængsling, havde D ikke længere fornøden retlig interesse i kæremålet

Den 28. juli 2013 udeblev D efter weekendudgang fra afsoning af en dom på 3 års fængsel for databedrageri og dokumentfalsk. D blev den 19. januar 2018 anholdt i Københavns Lufthavn og blev efterfølgende varetægtsfængslet.

D kærede en afgørelse om fortsat varetægtsfængsling til landsretten. Mens landsretten behandlede kæremålet, blev D overført til fortsat afsoning af reststraffen fra dommen af 28. juli 2013. D nedlagde herefter påstand om, at den skete varetægtsfængsling skulle kendes uberettiget eller ulovlig. Landsretten afviste kæremålet med henvisning til, at D ikke længere havde retlig interesse i kæremålets behandling.

Højesteret bemærkede, at anklagemyndigheden over for landsretten havde tilkendegivet, at D ikke burde have været varetægtsfængslet, idet afsoningen i stedet burde have været genoptaget i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 77, samt at spørgsmål om fradrag for den skete varetægtsfængsling skulle afgøres efter reglerne om beregning af den resterende straffetid.

Herefter tiltrådte Højesteret, at D efter at være blevet overført til fortsat afsoning af den idømte fængselsstraf ikke havde fornøden retlig interesse i at få prøvet, om varetægtsfængslingen var berettiget.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk