Hop til indhold
Højesteret

Om opholdsforbud 
16-08-2019 

Sag 36/2019
 

Dom afsagt den 16. august 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Betingelserne for at idømme opholdsforbud var opfyldt

T blev i landsretten bl.a. dømt for under særligt skærpende omstændigheder at have besiddet en skarpladt pistol i nærheden af klublokaler i Brøndby tilhørende Mexigang, som er en støttegruppe til Bandidos. For Højesteret angik sagen, om T som følge heraf skulle idømmes forbud mod at færdes og opholde sig i nærmere afgrænsede områder.

Højesteret tiltrådte, at betingelserne i straffeloven for at idømme T opholdsforbud var opfyldt, herunder at T’s besiddelse af den skarpladte pistol havde relation til hans tilknytning til Bandidos. Højesteret tiltrådte endvidere efter en konkret proportionalitetsvurdering, at opholdsforbuddet i Brøndby Kommune og Rødovre Kommune skulle afgrænses som sket ved landsrettens dom, dog med en mindre præcisering, og at opholdsforbuddet skulle omfatte Bandidos' øvrige klubhuse i Danmark. Højesteret fandt det i den forbindelse ubetænkeligt at tage anklagemyndighedens præciserende påstand om ændring af adresserne på to af disse klubhuse til følge. Endelig fandt Højesteret, at opholdsforbuddet passende var fastsat til 4 år og 6 måneder fra endelig dom.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at idømmelse af opholdsforbud med den nævnte geografiske og tidsmæssige udstrækning ikke var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk