Hop til indhold
Højesteret

Om ophævelse af byretsdom i Pusherstreet-sag 
07-10-2019 

Sag 93/2019

Kendelse afsagt den 7. oktober 2019


Anklagemyndigheden
mod
T1-T10


Byretsdom i Pusherstreet-sag blev ikke ophævet og sagen blev ikke hjemvist til fornyet behandling i byretten

T1-T10 blev i byretten dømt for omfattende handel med hash. Under sagens behandling i byretten var der kontakt mellem den mødende anklager, A, og de politiagenter, som afgav forklaring i byretten. Kontakten blev ikke oplyst over for forsvarerne og byretten.

Under ankesagens behandling i landsretten, hvor B var anklager, var der kontakt mellem B og politiagenterne. B gav over for landsretten forkerte oplysninger om denne kontakt og forsøgte at påvirke politiagenterne til at afgive falsk forklaring om deres kontakt med B.

Sagen for Højesteret angik, om byrettens dom skulle ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling i byretten som følge af kontakten mellem anklageren og politiagenterne i byretten. Endvidere angik sagen, om anklagemyndigheden skulle afskæres fra at føre politiagenterne som vidner under den videre behandling af sagen.

Højesteret fandt ikke grundlag for at antage, at kontakten mellem anklager og politiagenter i byretten kunne have påvirket politiagenternes forklaringer til skade for de tiltalte, eller at der under sagens behandling for byretten var begået fejl, der kunne have haft betydning for sagens udfald. Det forhold, at kontakten mellem anklageren og politiagenterne ikke var blevet oplyst over for forsvarerne og retten, kunne ikke føre til en anden vurdering. Højesteret tiltrådte derfor, at byrettens dom ikke skulle ophæves.

Højesteret fandt endvidere, at anklagemyndigheden kunne føre politiagenterne som vidner i landsretten.

Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk