Hop til indhold
Højesteret

Om medvirken til ulovlig streaming 
14-01-2020 

Sag 135/2019

 

Dom afsagt den 14. januar 2020

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Anvisninger på en hjemmeside vedrørende en ulovlig streamingtjeneste udgjorde strafbar medvirken til ophavsretskrænkelser

T var i landsretten fundet skyldig i medvirken til ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter efter straffelovens § 299 b ved på sin hjemmeside www.popcorntime.dk at have opfordret til brugen af programmet Popcorn Time, som anvendes til ulovlig streaming af film mv., at have vejledt om brugen heraf og at have indsat links til hjemmesider, hvorfra programmet kunne downloades. For Højesteret angik sagen bl.a., om Ts anvisninger på hjemmesiden var strafbar medvirken efter straffelovens § 23 til andres ophavsretskrænkelser.

Højesteret bemærkede, at det i overensstemmelse med den almindelige forståelse af § 23 er en betingelse for, at der kan straffes for medvirken, at den lovovertrædelse, der medvirkes til, er konkretiseret. Højesteret fandt, at de lovovertrædelser, som T var dømt for medvirken til, var tilstrække­ligt konkretiseret, idet Højesteret herved lagde vægt på, at hans anvis­nin­ger på hjemmesiden var specifikt rettet mod brug af pro­grammet Popcorn Time og dermed de film og tv-serier mv., som var tilgængelige ved hjælp af dette program. Det var herefter ikke afgørende, at der ikke forelå oplys­nin­ger om de enkelte brugere og udbydere af programmet og de enkelte ophavsretskrænkelser.

Højesteret tiltrådte endvidere, at T ved sine anvisninger på hjemmesiden forsætligt havde medvirket til op­havsrets­kræn­kelserne ved tilskyndelse, råd eller dåd, jf. § 23.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 6 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste. T fik endvidere konfiskeret domænenavnet www.popcorntime.dk og sine indtægter fra reklamer på hjemmesiden.

Landsretten var nået til samme resultat, dog uden vilkår om samfundstjeneste.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk