Hop til indhold
Højesteret

Om mangelsbeføjelser ved en leveret tjenesteydelse 
22-12-2011 

Sag 203/2010

Dom afsagt den 22. december 2011.

Line Brixtofte Björklund
mod
Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen

Om mangelsbeføjelser ved en leveret tjenesteydelse

Line Brixtofte Björklund havde i perioden fra august 2007 indtil januar 2008 gennemført en privat uddannelse til lægeeksamineret fysiurgisk sportsmassør, som var udbudt af virksomheden Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen. Efter uddannelsens afslutning reklamerede hendes advokat ved brev af 3. juli 2008 over, at uddannelsen havde været mangelfuld, herunder fordi der ikke ved eksaminationen havde deltaget en læge som censor på skriftlige opgaver. Hun krævede derfor uddannelsesaftalen ophævet og tilbagebetaling af hele det betalte vederlag.

Samtidig behandlede Sundhedsstyrelsen og Forbrugerombudsmanden en klage over virksomhedens benyttelse af betegnelsen ”lægeeksamineret”. De nævnte myndigheder udtalte, at det herved måtte forstås, at en læge har foretaget eksaminationen eller rettet eksamensopgaver i de fag på uddannelsen, hvor det var relevant.

Ved en pressemeddelelse af 1. november 2008 meddelte virksomheden, at alle tidligere elever ville modtage et verificeret eksamensbevis underskrevet af bl.a. en læge, hvilket hun modtog i november 2008. Lægen havde herudover underskrevet på hendes eksamensbesvarelser, og disse var påstemplet, at de var rettet af en læge.

Line Brixtofte Björklund fastholdte sit krav, og havde i mellemtiden den 11. august 2008 anlagt sag mod virksomheden, som indbragtes for Højesteret. For Højesteret var det ubestridt, at der ikke var mangler ved undervisningens omfang og kvalitet.

Højesteret anførte, at uddannelsen var markedsført som en uddannelse til ”læ­ge­eksamineret fysiurgisk sportsmas­sør”, hvilket i overens­stemmelse med udtalelserne fra Sundhedsstyrelsen og For­­brugerom­budsmanden må forstås således, at en læge har foretaget eksamination eller rettet eksamensop­ga­ver i de fag på uddannelsen, hvor det er relevant. Det var derfor en mangel ved uddannelsen, at den blev afsluttet med en eksamen uden sådan lægemedvirken.

Da hun blev opmærksom på dette forhold, forlangte hun uddannelsesaf­talen ophævet og hele vederlaget tilbagebetalt, også selv om hun ikke kunne til­ba­ge­gi­ve de ydel­ser, som hun havde mod­taget. En sådan ophævelse kunne være berettiget, hvis det f.eks. havde været nødvendigt at tage uddannelsen om. Det måtte imidlertid læg­ges til grund, at manglen kunne af­hjælpes som sket ved, at en læge efterfølgende rettede hen­des ek­samensbe­svarelser i de fag, hvor det var rele­vant. Der forelå ingen oplys­ninger om, at den nævnte mangel – i pe­ri­oden fra rekla­ma­tionen i juli 2008, og indtil forholdet blev afhjulpet i novem­ber 2008 – påvirkede hen­des mu­­lighed for at ar­bej­de som mas­sør eller i øvrigt var til ulempe for hende.

Højesteret fandt under disse omstændigheder, at hun ikke var berettiget til at ophæve aftalen og kræve vedlaget tilbagebetalt og frifandt derfor virksomheden, med hvilken begrundelse Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 22-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk