Hop til indhold
Højesteret

Om liveblogging 
09-05-2019 

Sag 1/2019
 

Kendelse afsagt den 8. maj 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Byretten burde have forbudt, at journalister livebloggede de til­taltes og vid­ners forkla­ringer fra hovedfor­hand­lingen i en straffesag

På hovedforhandlingens første dag i en nævningesag, hvor seks personer var tiltalt i 45 forhold, heraf 26 hjemmerøveri­er, ned­lag­de T påstand om, at byretten i medfør af retsplejelovens § 32, stk. 3, skulle forbyde journalister at liveblogge fra retsmødet. Byretten imødekom ikke denne anmodning. Sagen an­gik, om byretten burde have forbudt journali­ster­ne at liveblogge fra ho­­vedforhandlingen.

Højesteret fandt, at retsplejelovens § 32, stk. 3, skal læses i sammenhæng med den grundlæggende rets­regel i lovens § 182, hvorefter hvert vidne afhøres for sig, ligesom et vidne ikke må påhøre forkla­ringer af bl.a. sagens parter eller an­dre vidner, medmindre andet bestemmes af retten.

Højesteret fandt på den baggrund, at en detaljeret og sam­tidig offentlig gengivelse af tiltaltes og vid­ners forkla­ringer under retsmøder (liveblogging) som udgangspunkt er i strid med rets­plejelovens § 182 og derfor skal forbydes efter lovens § 32, stk. 3. Derimod er der ikke grund­lag for at forbyde en tilstedeværende journalist som almindelig reportage – også under rets­mødet – at skrive om sagen og formidle indtryk af de afgivne forklaringer, uden direkte at gengive, alt hvad der er forklaret.

I den foreliggende sag, hvor adskillige vidner skulle afgive forklaringer om bl.a. gernings­mændenes signalement, de anvendte fremgangsmåder mv., fandt Højesteret, at byret­ten bur­de have forbudt, at journalister livebloggede de til­taltes og vidnernes forklaringer.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk