Hop til indhold
Højesteret

Om konkurskarantæne 
25-04-2019 

Sag 88/2018
 

Kendelse afsagt den 24. april 2019

 

A
mod
kurator for selskaberne 1-8, advokat René Rasmussen

 

A pålagt konkurskarantæne som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse

Sagen angik, om betingelserne i konkursloven for at pålægge A konkurskarantæne var opfyldt og i hvor lang tid, der i så fald skulle pålægges konkurskarantæne.  

Højesteret tiltrådte, at A havde udøvet den reelle ledelse af otte selskaber, og at hans forretningsførelse i den forbindelse havde været groft uforsvarlig, hvilket gjorde ham uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Højesteret tiltrådte derfor, at der var grundlag for at pålægge A konkurskarantæne for hvert af de otte selskaber, medmindre der var tale om koncernforbundet virksomhed.

Højesteret udtalte, at udtrykket ”en koncernforbundet virksomhed” (i konkurslovens § 157, stk. 3, 1. pkt.) – i mangel af holdepunkter for andet – mest nærliggende må forstås i overensstemmelse med det selskabsretlige koncernbegreb, hvorefter en koncern består af et moderselskab og dets datterselskaber. Højesteret tiltrådte herefter, at der var grundlag for at pålægge A fem konkurskarantæner. Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder navnlig karakteren af forholdene, fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunkt i konkursloven om, at hver konkurskarantæne skulle fastsættes til 3 år. A blev derfor pålagt fem konkurskarantæner på hver 3 år, i alt 15 år, der løber i forlængelse af hinanden. Den samlede konkurskarantæne udløber dog i medfør af konkursloven senest 10 år fra Højesterets kendelse. Der skulle ske fradrag for en kortere periode, hvor konkurskarantænen havde været virksom.   

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk