Hop til indhold
Højesteret

Om kompensation for kundeklausul 
25-04-2013 

Sag 302/2012
 

Dom afsagt den 25. april 2013.

 

 

A
mod
Plougmann & Vingtoft a/s

 

A havde mistet retten til kompensation for en kundeklausul, fordi han ikke havde iagttaget sin pligt efter funktionærloven til at begrænse sit tab.

 

A fratrådte i august 2009 som patentagent hos Plougmann & Vingtoft a/s. Som led i sin ansættelse havde han påtaget sig en kundeklausul. Efter funktionærlovens regler skulle A have kompensation i den periode kundeklausulen var gældende. Hvis han i perioden fik andet, passende arbejde skulle lønnen fra dette arbejde dog modregnes i kompensationen.

 

Efter fratrædelsen startede A egen virksomhed som patentagent. Plougmann & Vingtoft nægtede herefter at udbetale kompensation for kundeklausulen under henvisning til, at A ikke havde søgt passende arbejde og derved ikke i tilstrækkeligt omfang forsøgt at begrænse sit tab.

 

Højesteret fastslog bl.a., at det var en konkret vurdering, om A havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Det afgørende var, om A havde opnået eller havde udfoldet rimelige bestræbelser med henblik på at opnå en sådan indtjening, som man under hensyn til markeds- og beskæftigelsesforholdene med rimelighed måtte forvente. Om dette skete som ansat eller selvstændig er ikke afgørende. A måtte anses for højt specialiseret og erfaren inden for patentrådgivning og i besiddelse af et betydeligt indtjeningspotentiale. I betragtning af det lave aktivitetsniveau i A’s virksomhed fastslog Højesteret, at han kun havde udnyttet en beskeden del af sin arbejdskraft og sit potentiale. A havde derfor ikke iagttaget sin pligt til at begrænse sit tab og havde derfor mistet sin ret til kompensation.

 

Højesteret nåede dermed til samme resultat som Sø- og Handelsretten.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk