Hop til indhold
Højesteret

Om forelæggelse for EU-Domstolen 
15-07-2013 

Sag 248/2012
 

Kendelse afsagt den 15. juli 2013


Teknisk Landsforbund som mandatar for A
mod
Lønmodtagernes Garantifond


Der skulle ikke stilles spørgsmål til EU-Domstolen, da der efter en foreløbig vurdering ikke var tvivl om forståelsen af relevante EU-regler vedrørende forældreorlov.

L rejste som mandatar for A under en sag mod G krav om erstatning efter funktionærlovens § 3 for løn i en opsigelsesperiode, som var sammenfaldende med, at A var på ulønnet forældre­orlov. Lands­retten frifandt G. Under forberedelsen for Højesteret anmodede L om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. De ønskede spørgsmål drejede sig i første række om, hvorvidt retten til et opsigelsesvarsel og erstatning er en beskyttet rettighed under orlov i henhold til forældreorlovsdi­rektivet (direktiv 96/34), navnlig artikel 2, pkt. 6. L ønskede endvidere at stille spørgsmål vedrørende principperne for beregning af erstatning. G anførte, at der ikke var grundlag for præjudiciel forelæg­gelse. Højesteret fandt, at der efter en fo­reløbig vurdering ikke i sagen var en tvivl om forståelsen af de relevante EU-regler, som nødvendiggjorde forelæggel­se for EU-Domstolen. Anmodningen om præju­diciel forelæggelse blev derfor ikke taget til følge.


Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 15-07-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk