Hop til indhold
Højesteret

Om forældelse af tilbagebetalingskrav ved køb af andelsbolig 
17-04-2013 

Sag 70/2012
 

Dom afsagt den 17. april 2013.

 

 

Michael Juhl
mod
Tanja Nielsen

 

Eventuelt tilbagebetalingskrav ved køb af andelsbolig til mulig overpris ikke forældet

 

En køber af en andelsbolig er beskyttet af forbuddet mod over­pris i andelsboligforeningslovens § 5.

 

En køber havde købt en andelsbolig i april 2008. I begyndelsen af juli 2009 modtog køber en indkaldelse til et beboermøde med omtale af en valuars nye og lavere vurdering af ejendom­men. Køber anlagde herefter sag mod sælgeren den 18. december 2009, fordi hun mente, at hun havde betalt en overpris for andelsboligen.

 

Efter andelsboligforeningslovens § 16, stk. 3, forældes køberens krav på tilbagebetaling af en eventuel overpris 6 måneder fra det tidspunkt, hvor køberen kendte eller burde have kendt sit krav. Spørgsmålet i sagen var derfor, om køberen, før hun modtog indkaldelsen til beboermødet i juli 2009 med den nye valuarvurdering, burde have haft mistanke om, at ejendommen ikke var korrekt vurderet.

 

Højesteret fastslog, at der ikke gælder en almindelig pligt for køberen til i forbindelse med købet at foranstalte nærmere undersøgelser af værdien af andelsboligforeningens ejendom med den konsekvens, at mang­lende undersøgelse fører til, at et eventuelt krav mod sælgeren forældes 6 måneder efter aftalens indgåelse.

 

Højesteret fastslog herefter ud fra en konkret vurdering af de oplysninger, der var i det materiale, køber havde modtaget forud for købet, og da der heller ikke i øvrigt var oplyst omstændigheder, som havde givet køber særlig anledning til at foranstalte nærmere undersøgelser af ejendommens værdi, at køber på tidspunktet for indgåelsen af købsaftalen, ikke burde have kendt sit eventuelle krav. Heller ikke efter købet og frem til begyndelsen af juli 2009, hvor køber modtog indkaldelsen til bebo­ermødet, burde køber have kendt sit eventuelle krav.

 

Købers eventuelle krav mod sælgeren var derfor ikke forældet.

 

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk