Hop til indhold
Højesteret

Om fastsættelse af årsløn ved arbejdsskade 
25-11-2015 

Sag 19/2015
 

Dom afsagt den 25. november 2015


FOA som mandatar for A
mod
Ankestyrelsen


A havde ikke tilstrækkeligt godtgjort, at hendes ansættelse på nedsat tid var af midlertidig karakter

A, der var social- og sundhedshjælper, kom i forbindelse med en trafikulykke i 2004 til skade i arbejdstiden. A havde i en længere årrække op til skadestidspunktet arbejdet på nedsat tid, og havde tre børn, der ikke havde særlige pasningsbehov og som på skadestidspunktet var 10, 10 og 13 år gamle.

Sagen angik, om A’s årsløn ved udmåling af erhvervsevnetabserstatning skulle fastsættes efter arbejdsskadesikringslovens hovedregel, hvorefter årslønnen udgør den samlede arbejdsfortjeneste som deltidsansat i året før arbejdsskadens indtræden, eller om der forelå sådanne særlige forhold, at årslønnen skulle fastsættes efter et skøn.

Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om, at A’s årsløn som deltidsansat skulle anvendes ved opgørelsen af erstatningen. A indbragte Ankestyrelsens afgørelse for domstolene med påstand om, at årslønnen skulle fastsættes på baggrund af en fuldtidsstilling på skadestidspunktet.

Højesteret fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at A i det væsentlige arbejdede på fuld tid, før hun fik børn, eller at hun på skadestidspunktet havde aktuelle og gennemførlige planer om at begynde at arbejde på fuld tid.

Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at det ikke kunne anses for tilstrækkeligt godtgjort, at A’s ansættelse på nedsat tid var af midlertidig karakter. Årslønnen var derfor med rette fastsat som sket.  

Landsretten var nået til det samme resultat.


  Læs hele dommen

  Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret: 25-11-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk