Hop til indhold
Højesteret

Om erstatningsansvar ved vurdering af andelsboligforenings ejendom 
27-03-2019 

Sag 120/2018
 

Dom afsagt den 27. marts 2019

 

A
mod
B

 

Ikke erstatningsansvar i anledning af vurdering af værdien af andelsboligforenings ejendom

B, der var ejendomsmægler og valuar, vurderede i januar 2006 en andelsboligforenings ejendom til at have en værdi af 114,4 mio. kr. Andelsboligforeningen besluttede på en efterfølgende generalforsamling, at andelsværdierne skulle fastsættes på baggrund af denne vurdering. Andelsboligforeningen solgte efterfølgende en andel i foreningen til en pris, der var fastsat på dette grundlag.

Sagen angik, om B havde pådraget sig erstatningsansvar over for A ved at have vurderet ejendommen for lavt. Ejendommens værdi skulle ifølge aftale med A ansættes efter valuarprincippet i andelsboligforeningsloven, dvs. til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom.

Højesteret udtalte, at en betingelse for at pålægge en valuar erstatningsansvar over for sælgeren af en andel i en andelsboligforening er, at sælgeren godtgør, at der foreligger væsentlige fejl eller mangler ved valuarvurderingen, eller at vurderingen har ført til en åbenbart urigtig værdiansættelse.    

Højesteret fastslog, at B ikke havde begået fejl ved at have anvendt et afkastprincip ved ansættelsen af ejendommens værdi, og at der ikke var godtgjort anden fejl ved valuarvurderingen. Højesteret fastslog endvidere, at det ikke var godtgjort, at B’s vurdering af ejendommens værdi var åbenbart urigtig. Der var herefter ikke grundlag for at pålægge B erstatningsansvar over for A.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk