Hop til indhold
Højesteret

Om ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse 
21-03-2019 

Sag BS-14283
 

Dom afsagt den 21. marts 2019

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Skatteyder var ikke berettiget til ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomstårene før 2010

På grundlag af et styresignal fra 2013 havde skattemyndighederne genoptaget A’s skatteansættelse for årene 2010-2013. Denne sag angik, om skattemyndighederne også havde pligt til at genoptage hans skatteansættelser for indkomstårene 1999-2009.

Problemstillingen i sagen var navnlig, om den indtil 2013 gældende praksis for håndtering af en skatteyders personfradrag i en situation som A’s, hvor han havde bopæl i Danmark, men hvor indkomsten i det væsentlige var erhvervet i et andet EU/EØS-land, måtte anses for endeligt underkendt allerede ved domme afsagt af EU-Domstolen i 2002-04 og ikke først ved styresignalet fra 2013.

Højesteret udtalte bl.a., at der ikke ved dommene fra EU-Domstolen reelt var sket en underkendelse af den indtil 2013 gældende danske praksis. Højesteret udtalte endvidere, at det herefter ikke alene med henvisning til disse domme fra EU-Domstolen kunne statueres, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at genoptagelse kunne ske for tidligere indkomstår.   

Højesteret bemærkede også, at der ikke i øvrigt forelå særlige omstændigheder, der kunne føre til ekstraordinær genoptagelse.

På den baggrund fandt Højesteret, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse for indkomstårene før 2010 ikke var opfyldt.

Landsretten var nået til samme resultat. 

  Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk