Hop til indhold
Højesteret

Om beslaglæggelse af bil og motorcykel 
08-09-2016 

Sag 105/2016
 

 

Kendelse afsagt den 7. september 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Sag om beslaglæggelse med henblik på konfiskation hjemvist til fornyet behandling i byretten

T var sigtet for en række overtrædelser af færdselsloven begået under kørsel på sin motorcykel. Han var bl.a. sigtet for tre forhold vedrørende overskridelse af den tilladte hastighed, som hver for sig medfører ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færd­selslovens § 126, stk. 1, nr. 11 og 12. Hastighedsoverskridelserne var begået under et og samme kørselsforløb.

Retten i Herning beslaglagde ved kendelse såvel den motorcykel, som T havde benyttet under kørslen, som en personbil, som han også var registreret ejer af.

T kærede kendelsen til Vestre Landsret, der ophævede beslaglæggelsen for så vidt angik personbilen.

Anklagemyndigheden kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse landsrettens kendelse til Højesteret med påstand om stadfæstelse af Retten i Hernings kendelse.

Under sagens behandling for Højesteret nedlagde anklagemyndigheden endeligt påstand om ophævelse af landsrettens kendelse og hjemvisning af sagen til fornyet behandling i byretten. Anklagemyndigheden henviste som begrundelse herfor til forarbejderne til lov nr. 716 af 25. juni 2010 og til forarbejderne til lov nr. 184 af 8. marts 2011, hvoraf bl.a. fremgår, at det ikke er hensigten, at flere overtrædelser begået under et og samme kørselsforløb skal kunne føre til obligatorisk konfiskation. Det forudsættes således, at de tre overtrædelser, der giver anledning til obligatorisk konfiskation, skal være begået i forbindelse med tre forskellige kørsels­forløb.

T tiltrådte anklagemyndighedens påstand.

I overensstemmelse med parternes samstemmende påstande ophævede Højesteret landsrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i byretten.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk