Hop til indhold
Højesteret

Om beskæftigelse af udlænding uden arbejdstilladelse 
24-10-2011 

Sag 110/2011

Dom afsagt den 24. oktober 2011.

Rigsadvokaten
mod
T

Om beskæftigelse af udlænding uden arbejdstilladelse

T var ved landsrettens dom dømt for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 4, jf. stk. 5, ved i en periode på 29 måneder fra juli 2004 til december 2006 at have beskæftiget A, som ikke havde arbejdstilladelse, i sin virksomhed i et omfang af 3-4 timer i op til 3 gange om ugen. Virksomheden var en mindre restaurant uden andre ansatte og med et resultat, der ifølge årsregnskabet for de pågældende år svingede mellem ca. 225.000 kr. og ca. 171.000 kr. Landsretten havde som skærpende omstændigheder lagt til grund, at A ikke havde ret til at opholde sig her i landet, at T handlede forsætligt, og at T opnåede eller tilsigtede en økonomisk fordel ved at beskæftige A som sket.

Sagen var indbragt for byretten den 25. maj 2007, byretten afsagde dom den 28. juni 2010, og landsretten afsagde dom den 28. januar 2011.

Højesteret fastsatte straffen til en bøde på 200.000 kr. (dissens for en bøde på 100.000 kr.).

Højesterets flertal udtalte bl.a., at det følger af forarbejderne til udlændingeloven, at der i tilfælde, hvor der foreligger flere skærpende omstændigheder, som udgangspunkt skal udmåles en bøde, der overstiger 20.000 kr. pr. måned.

Under hensyn til ansættelsens begrænsede ugentlige timetal burde der – ligesom i Høje­sterets dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2010 s. 549 – ske en nedsættelse af den ifølge forarbejderne vejledende månedlige bødestørrelse. Under hensyn til, at der forelå flere skærpende omstændigheder, herunder at overtrædelsen var begået forsætligt, og at T herved havde tilsigtet at opnå en økonomisk fordel, kunne der dog ikke tages udgangspunkt i en bødestørrelse på under 15.000 kr. månedlig.

Da der var tale om lang tids ansættelse i et begrænset månedligt timetal i en mindre virksomhed med en beskeden indtjening, ville en bødefastsættelse på grundlag af en månedlig bøde på 15.000 kr. imidlertid samlet føre til en ufor­holdsmæssig høj bødestraf. På denne baggrund burde bøden som udgangspunkt fastsættes til 250.000 kr.

Under hensyn til den lange sagsbehandlingstid nedsattes bøden med 50.000 kr., jf. herved straffelovens § 82, nr. 13, og artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettigheds­konvention.

 Landsretten var nået til et andet resultat (en bøde på 290.000 kr.).

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk