Hop til indhold
Højesteret

Om begyndelsestidspunktet for et rentekrav 
04-09-2017 

Sag 266/2016
 

Dom afsagt den 4. september 2017

 

Microsoft Danmark,
filial af Microsoft Mobile Sales International OY, Finland
mod
Copydan KulturPlus

 

Deponerede beløb skulle ikke forrentes fra forfaldstidspunkterne, men fra anlæg af retssag

Sagen angik for Højesteret, om og i givet fald i hvilket omfang Microsoft skulle anerkende at være forpligtet til at betale rente af et beløb på 20.335.317,17 kr., som Microsoft ved landsrettens dom var blevet dømt til at betale til Copydan.

Det idømte beløb var blevet indbetalt på en deponeringskonto i henhold til parternes aftale herom, som bl.a. indeholdt en bestemmelse, der vedrørte spørgsmålet om forrentning af de deponerede beløb. Højesteret fandt, at bestemmelsen måtte forstås på den måde, at Microsofts pligt til at betale rente skulle lempes i forhold til, hvad der ellers ville gælde, men at det var uklart, i hvilket nærmere omfang Microsoft skulle fritages for at betale rente, idet afgørelsen heraf var overladt til retten. Højesteret fandt, at lempelsen skulle gennemføres ved, at Microsoft ikke skulle betale morarente af de deponerede beløb fra forfaldstidspunkterne, men at der ikke var grundlag for herudover at fritage Microsoft for at betale den procesrente af beløbene, som sædvanligvis skal betales, når der er blevet anlagt retssag.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk