Hop til indhold
Højesteret

Om arbejdsgiveransvar og indbyrdes fordeling mellem flere erstatningsansvarlige 
14-09-2018 

Sag 177/2017
 

Dom afsagt den 14. september 2018

 

Gjensidige Forsikring som mandatar for Autismecenter Storstrøm
mod
A

 

Arbejdsgiver havde ikke sørget for, at arbejdsforholdene var sik­kerhedsmæssigt fuldt forsvarlige. I forholdet mellem arbejdsgiveren og en infantil autist, som var den umid­del­bare skadevolder, skulle arbejdsgiveren betale to tredjedele af erstatningen

En omsorgsmedhjælper ved et autismecenter kom til skade efter at være blevet overfaldet af en infantil autist, A, på et af autismecentrets botilbud. A blev ved byrettens dom af 8. februar 2016 fundet erstatningsansvarlig over for om­sorgs­medhjælperen.

Sagen for Højesteret angik, om autismecentret som arbejdsgiver også var erstatningsansvarlig over for omsorgsmedhjælperen og i så fald, hvordan erstatningsansvaret mellem autismecen­tret og A som den umiddelbare skadevolder skulle fordeles.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at autismecentret ikke i tilstrækkelig grad havde sørget for, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt for­svar­lige, og at autismecentret derfor var erstatningsansvarlig over for omsorgs­med­hjælperen.

Ved fordelingen af erstatningsbyrden mellem autismecentret og A fandt Højeste­ret, at det for­hold, at A på grund af sin autisme ikke var i stand til at forstå og reflektere over sine handlin­ger, ikke kunne føre til, at A, der var ansvarsforsikret, i det indbyrdes forhold helt fritoges for ansvar, da A efter erstatningsansvarsloven som udgangspunkt skal bedømmes som en sjæls­sund person.

Højesteret fandt dog, at det bør indgå i vurderingen af, hvordan ansvaret skal fordeles mel­lem en person med nedsat psykisk funktionsevne og den institution, der har den pågældende i sin varetægt, i hvilket omfang de pågældende har mulighed for at undgå eller forebygge de skade­gørende handlinger og dermed risikoen for skade.

Højesteret fandt på den baggrund efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændighe­der, at autismecentret skulle betale to tredjedele af erstatningen.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk