Hop til indhold
Højesteret

Om afværgebeløbet ved tvangsauktion 
12-12-2016 

Sag 113/2016
 

Kendelse afsagt den 9. december 2016   

 

Boet efter A
mod
B

 

En auktionsrekvirent, der ikke fik andel i buddet på 1. auktion, var ikke berettiget til at få sine auktionsomkostninger dækket

Et dødsbo havde et krav mod B, for hvilket boet havde fået foretaget udlæg i Bs ejendom. Boet kunne ikke afsluttes som følge af, at B ikke betalte det skyldige beløb til boet. Boet anmodede derfor om tvangsauktion. På tidspunktet for begæringen lå boets krav på 7. prioritet, og boet ville kunne få andel i buddet ved et bud på 3.446.417 kr.

På 1. auktion var højeste bud 1.420.000 kr., og B begærede ny auktion. 2. auktion blev afværget af B, hvorefter der opstod uenighed mellem boet og B om, hvilke omkostninger boet som rekvirent kunne kræve sig betalt, førend auktionen skulle tilbagekaldes, når boet ikke havde opnået andel i buddet på 1. auktion.

Højesteret bemærkede, at det følger af retsplejelovens § 563 a, stk. 2, 1. pkt., at en rekvirent, når første auktion har været afholdt, og der er begæret ny auktion, skal tilbagekalde sin anmodning, såfremt skyldneren inden den ny auktion betaler de i stk. 1 nævnte omkostninger samt forfaldne beløb og tilkendte omkostninger til alle, som opnåede dækning ved de ved auktionen afgivne bud. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at skyldneren i tiden mellem første og anden auktion bør kunne afværge auktionen ved betaling af de beløb, der ville være forfaldet til betaling, såfremt auktionen var blevet gennemført, samt at det ved bestemmelsens indførelse blev foreslået at lade betaling af restancer og omkostninger til dem, som opnåede dækning på første auktion, være eneste betingelse for at afværge auktionen, når ny auktion begæres.

Højesteret fandt derfor – da det endvidere af auktionsvilkårenes pkt. 6B fremgår, at det er en betingelse for, at auktionsrekvirenten kan få dækket sine udlægsomkostninger og omkostninger ved gennemførelse af auktionen, at den pågældende får andel i auktionsbuddet, fandt højesteret – at § 563 a, stk. 2, 1. pkt., må forstås således, at auktionsrekvirenten ikke som en forudsætning for sin forpligtelse til at tilbagekalde auktionen kan kræve betaling af sit krav og sine omkostninger ved auktionen, herunder auktionssagens omkostninger, når auktionsrekvirenten ikke opnåede dækning ved første auktion.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk