Hop til indhold
Højesteret

Om ændring af valg i selvangivelse 
14-01-2020 

Sag BS-24103/2019
 

Dom afsagt den 14. januar 2020

 

A
mod
Skatteministeriet

 

A ville have selvangivet lån anderledes, hvis han havde været klar over, at skattemyn­dig­hederne ikke ville godkende tab på bl.a. aktier som fradragsberettiget. A havde der­for krav på omvalg

A optog i 2010 tre lån på i alt ca. 2,8 mio. kr., som blev udlånt til selskaber, han deltog i. Han valgte i selvangivelsen at placere lånene i sin virksomhedsordning, hvilket medførte et over­skud i denne på ca. 1,2 mio. kr., der skulle beskattes som personlig indkomst. A selvangav sam­­tidig et tab på bl.a. aktier på ca. 1,4 mio. kr., som ville begrænse hans skattebetaling. Skat­temyndighederne afviste imidlertid at godkende hovedparten af tabet som fradragsberettiget og forhøjede derfor As skattepligtige indkomst tilsvarende.

Sagen angik, om A havde krav på omvalg, så de tre lån på 2,8 mio. kr. i indkomståret 2010 ikke blev placeret i hans virksomhedsordning, men i privat regi.

Efter den dagældende bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 30 kan skattemyndighederne tillade, at en skattepligtig ændrer valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder fandt Højesteret, at der ikke var holdepunkter for at stille krav om en direkte sammenhæng mellem det valg, skatteyderen har truffet, og den ændring i ansættelsen, som skattemyndighederne efterfølgende har foretaget. Højesteret fandt endvidere, at A havde godtgjort, at han ville have valgt anderledes med hensyn til lånenes placering, hvis han havde været klar over, at han ikke ville få fradrag for aktietabet. Han havde derfor krav på omvalg.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk