Hop til indhold
Højesteret

Om ændring af partsbetegnelse og procesfuldmagt 
20-08-2013 

Sag 7/2013
 

Kendelse afsagt 16. august 2013

FA Investitions Anna Olsen
mod
KPC-Byg A/S

Sagsøgte kunne ikke modsætte sig en ændring af sagsøgerens partsbetegnelse. Sagsøgeren, der er en personligt drevet virksomhed, kunne møde i retten ved sagsøgerens ægtefælle

Byretten afviste sagen på grund af FA Investitions udeblivelse fra hovedforhandlingen.

Flemming Olsen havde ved starten af hovedforhandlingen forklaret, at FA Investitions er et personligt ejet firma, hvis indehaver er hans ægtefælle Anna Olsen. Som doku­mentation for ejerforholdene frem­lagdes en mail fra den danske ambassade i Warszawa, Po­len. Under kæremålet for landsret­ten blev til­lige fremlagt et polsk registreringsbevis for er­hvervsvirk­somheden og en vielsesattest vedrø­rende æg­te­skab mellem Flemming Olsen og Anna Olsen.  

Højesterets flertal udtalte bl.a., at KPC-Byg A/S under disse omstændigheder ikke kunne modsætte sig, at FA Investitions partsbeteg­nel­se blev ændret til FA Investitions Anna Olsen. På den baggrund, og da en parts ægte­fæl­le kan møde for parten i ret­ten, kunne FA Investitions Anna Olsen endvidere ikke anses for udeblevet fra ho­vedforhandlingen.

Et mindretal ville afvise FA Investitions kæremål som for sent indgivet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 20-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk