Hop til indhold
Højesteret

Om SKAT havde pligt til at tilbagebetale købsmoms mv. eller var erstatningsansvarlig 
14-02-2018 

Sag 49/2017
 

Dom afsagt den 14. februar 2018

 

Aarhus Business College
mod
Skatteministeriet 

 

En afgørelse om, at en skoles kursusaktiviteter var momsfritaget, blev underkendt ved landsretten, og skolen rejste i den anledning over for skattemyndighederne krav om til­bagebetaling af købsmoms mv. eller erstatning for det tab, skolen havde lidt 

SKAT havde i juni 2006 truffet afgørelse om, at Aarhus Business College ikke drev moms­pligtig kursusvirksomhed. Denne afgørelse blev i maj 2010 ændret af Vestre Landsret.

Sagen angik, om skolen kunne gøre et økonomisk krav gældende som følge af underkendel­sen af SKATs afgørelse – enten i form af et tilbagebetalingskrav eller som et erstatningskrav baseret på EU-retten eller dansk rets almindelige regler.  

Højesteret fastslog, at Aarhus Business College ikke på momsretligt grundlag havde krav på tilbagebetaling af den købsmoms mv., som skolen ikke havde kunnet fradrage, uden at der samtidig blev taget højde for en beregnet, ikke opkrævet salgsmoms for kursusydelserne.

Højesteret fastslog endvidere, at et eventuelt erstatningskrav ikke var forældet, da forældelses­fristen måtte anses for ad flere omgange at være blevet foreløbigt afbrudt. Højesteret fandt, at betingelserne for at pålægge erstatningsansvar ikke var opfyldt, idet det på tidspunktet for SKATs afgørelse måtte give anledning til tvivl, om Aarhus Business Colleges kursusvirk­somhed kunne anses for momspligtig.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk