Hop til indhold
Højesteret

Om Højesterets prøvelsesadgang og om nødværge 
12-05-2010 

Sag 338/2009
 

Dom afsagt den 12. maj 2010

 

Rigsadvokaten
mod
T1og T2


Sagen, der for byretten og landsretten var behandlet under medvirken af nævninger, drejede sig om, hvorvidt T1 og T2 havde handlet i nødværge ved i slutningen af en kortvarig episode at have tildelt en mand, A, der umotiveret havde overfaldet dem med en kniv, flere hårde slag og spark.

De tiltalte protesterede mod Højesterets prøvelsesadgang. Højesteret realitetsbehandlede imidlertid anken og bemærkede, at anke til Højesteret kan støttes på, at bestemmelserne i straffelovens § 13 om nød­værge m.v. er anvendt urigtigt, og at dette gælder i næv­ningesager på samme måde som i domsmandssager, jf. herved Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2007 s. 2219. Højesterets prøvelse skal imidlertid ske ud fra de faktiske omstændigheder, som er lagt til grund af lands­retten (det flertal eller mindretal, hvis retsanvendelse an­fægtes).

En enig Højesteret bemærkede, at de slag og spark, som T1 og T2 havde tildelt A i slutningen af episoden, ikke kunne anses for ud­ført i nødværge, jf. straffelovens § 13, stk. 1. Højesterets flertal bemærkede herefter, at der efter det oplyste om indledningen til og forløbet af episoden ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at den vurde­ring af voldsudøvelsen i slutningen af episoden, som det frifindende mindretal i landsretten havde foretaget, var udtryk for urigtig anvendelse af loven. Dette mindretal i landsretten havde fundet, at T1 og T2 var straffri selv om de havde overskredet grænserne for lovligt nødværge, fordi overskridelsen var rimeligt begrundet i den skræk og ophidselse, som var fremkaldt hos T1 og T2 ved As knivoverfald. På grund af de særlige afstemningsregler i nævningesager, havde landsrettens mindretals stemmer bevirket, at T1 og T2 blev frifundet.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk