Hop til indhold
Højesteret

Nedsættelse af kunsthandlers salær 
07-10-2010 

Sag 345/2007

Dom afsagt den 7. oktober 2010.

Galerie Birch v/ Anette Birch
mod
Jørgen Smidt

Tilsidesættelse af pligten til loyal hensyntagen til kundes interesser medførte nedsættelse af kunsthandlers salær med halvdelen

I januar 2004 købte indstævnte et Asger Jorn maleri. Købet blev formidlet af appellanten. Ved en aftale underskrevet af indstævnte den 18. august 2004 og af appellanten den 26. august 2004 aftalte parterne, at appellanten skulle sælge maleriet videre til en minimumspris på 1,5 mio. kr. Af aftalen fremgik bl.a., at avancen ved videresalget skulle deles ligeligt. Den 26. august 2004 meddelte appellanten, at maleriet var afhændet for 1,5 mio. kr. til en køber. Der opstod herefter tvist om, hvorvidt appellanten havde misligholdt aftalen.

Højesteret bemærkede bl.a., at appellanten ved fortielsen af aftalen med køberen af maleriet havde tilsidesat sin pligt til loyal hensyntagen til indstævntes interesser, og at appellanten som følge heraf ikke kunne gøre krav på halvdelen af avancen, svarende til 309.500 kr. Da det fremgik af aftalen, at appellanten bl.a. havde bidraget med rådgivning i forbindelse med indkøbet af maleriet, og da appellantens bistand i forbindelse hermed måtte anses for at have været en forudsætning for den fortjeneste, der indkom ved salget af maleriet, fandt Højesteret, at appellantens salær burde fastsættes til halvdelen af beløbet på 309.500 kr., svarende til 154.750 kr.

Landsretten havde afsagt dom, hvorefter appellanten i det hele havde fortabt retten til salær.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 07-10-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk