Hop til indhold
Højesteret

Naturbeskyttelseslovens § 3 
01-02-2011 

Sag 220/2007

Dom afsagt den 1. februar 2011.

Fromsseier Plantage A/S
mod
Naturklagenævnet

Påbud om reetablering af beskyttet hede, jf. naturbeskyttelseslovens § 3, opretholdt.

Sagen vedrørte gyldigheden af Naturklagenævnets stadfæstelse af Ribe Amts påbud til Fromsseier Plantage A/S om at reetablere flere arealer, som var blevet opdyrket/tilplantet. Amtet havde registreret arealerne som beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Fromsseier gjorde under sagen gældende bl.a., at afgørelsen var ugyldig, idet arealerne ikke var omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3, og idet myndighederne havde begået fejl. Fromsseier gjorde endvidere gældende, at der i givet fald burde være givet dispensation.

Efter en gennemgang af oplysningerne i sagen fandt Højesteret ligesom landsretten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Na­turklagenævnets vurdering, hvorefter de om­handlede arealer var omfattet af beskyttelsen i § 3 i naturbeskyttelsesloven, da Fromsseier fore­tog ændringer af de pågældende arealers tilstand. Højesteret fandt heller ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte Naturkla­genævnets vurdering, hvorefter betingelserne for at dis­pensere ikke var opfyldt.

Højesteret stadfæstede på denne baggrund landsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 01-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk