Hop til indhold
Højesteret

Nægtelse af gældssanering 
31-03-2016 

Sag 1/2016
 

Kendelse afsagt den 30. marts 2016   

 

A
mod
B

Gældssanering nægtet, da skyldneren havde undladt at afdrage på sin gæld, selvom han havde haft rimelig mulighed herfor

A havde været medejer af en virksomhed, der var gået konkurs i sommeren 2012. B, der tillige havde været medejer af virksomheden, havde indfriet en kautionsforpligtelse, som A havde påtaget sig over for en bank, således at A nu skyldte B ca. 2,2 mio. kr. A søgte i efteråret 2014 om gældssanering.

Hovedspørgsmålet for Højesteret var, om A havde undladt at afdrage på sin gæld, således at han – allerede som følge heraf – var afskåret fra at opnå gælds­sanering.

Højesteret udtalte, at det fremgår af konkurslovens § 197, stk. 2, nr. 4, at kendelse om gælds­sanering i almindelig­hed ikke kan afsiges, hvis skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at denne mulighed for afdrag på gælden f.eks. kan bestå i, at skyldneren har haft en indtægt, der muliggjorde afdrag.

Efter oplysningerne om As økonomiske forhold lagde Højesteret til grund, at han igennem flere år havde mulighed for at afdrage på sin gæld med et betydeligt beløb pr. måned. Dette havde han ikke gjort, og han havde heller ikke hensat noget beløb til sine kreditorer. 

Højesteret tiltrådte herefter, at bestemmelsen i konkurslovens § 197, stk. 2, nr. 4, var til hinder for gældssanering.

Landsretten var nået til det samme resultat.   

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk