Hop til indhold
Højesteret

Muligt erstatningskrav forældet 
02-11-2011 

Sag 64/2010
 

Dom afsagt den 31. oktober 2011

 

A
mod
Nationalt Udlændingecenter (Rigspolitiets Udlændingeafdeling)

 

A, der var født i 1979, kom til Danmark i 2001 fra Kosovo-provinsen i Serbien og Montenegro. Han fik afslag på en ansøgning om asyl og senere om familiesammenføring. Efter at A ikke havde efterkommet et pålæg om udrejse, blev han i august 2002 frihedsberøvet med henblik på at sikre hans tilstedeværelse i forbindelse med en tvangsmæssig hjemsendelse. A var – med et mellemliggende mislykket forsøg på tvangsmæssig hjemsendelse – frihedsberøvet frem til den 26. marts 2003. A rejste krav mod Rigspolitichefen om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, hvilket krav Rigspolitichefen afslog i maj 2003. A anlagde retssag om kravet mod Rigspolitiets Udlændingeafdeling den 21. november 2008.

Højesteret frifandt Nationalt Udlændingecenter (Rigspolitiets Udlændingeafdeling) for kravet om erstatning. Højesteret udtalte bl.a., at de forhold, som A påberåbte sig som erstatningspådragende, var foregået mere end 5 år før den 21. november 2008, hvor sagen blev anlagt. Uanset det, som A havde anført herom, var der ikke indtrådt suspension af forældelsesfristen. Kravet var derfor forældet.

Højesteret frifandt endvidere Nationalt Udlændingecenter for A’s påstand vedrørende udlevering af notater fra et møde den 22. januar 2003 i Pristina. Højesteret udtalte bl.a., at der efter bevisførelsen ikke var grundlag for at antage, at Rigspolitiets Udlændingeafdeling i forbindelse med mødet den 22. januar 2003 modtog oplysninger omfattet af notatpligten (efter offentlighedslovens § 6).

Endelig udtalte Højesteret, at der ikke var grundlag for at antage, at en beslutning truffet af ankeudvalgets formand – om ikke at tillade vidneførsel begæret af A vedrørende mødet i Pristina – indebar en krænkelse af de rettigheder, som tilkom A i medfør af art. 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det samme gjaldt en beslutning om ikke at tillade fremlæggelse af nogle ensidigt indhentede skriftlige erklæringer.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk