Hop til indhold
Højesteret

Momspligt ved udleje af medarbejdere 
06-10-2015 

Sag 198/2013
 

Dom afsagt den 6. oktober 2015

 

Hovedstadens Lokalbaner A/S
mod
Skatteministeriet

 

Udleje af privatbanetjenestemænd fra Hovedstadens Lokalbaner A/S til Lokalbanen A/S var momspligtig

Med virkning fra 1. januar 2001 blev de statslige ejerandele i landets privatbaner overført til amtskommunerne. I hovedstadsområdet betød det, at HUR overtog de statslige ejerandele i områdets privatbaner (lokalbaner) bestående af Hornbæk-, Nærum-, Øst-, Frederiksværk- og Gribskov-banerne. HUR valgte at løse opgaven gennem en fusion af de 5 lokalba­ner i et sel­skab, Hovedstadens Lokalbaner A/S. Selskabet overtog i forbindelse med fusionen bl.a. samtlige forpligtelser over for de medarbejdere, der hos de 5 lo­kale privatbaner havde været ansat på tjenestemandslignende vilkår (privatbanetjenestemændene).

I forbindelse med fusionen blev driften af banerne ved særskilt aftale overdraget til operatør­selskabet, Lokalbanen A/S. Hovedstadens Lokalbaner ønskede i den forbindelse at overdrage medarbejderne til Lokalbanen, og de overenskomstansatte blev da også overdraget, mens man ikke mente, at det var muligt at overdrage privatbanetjenestemændene. Disse blev derfor i første omgang alene udlånt til Lokalbanen. I 2005 blev også privatbanetjenestemændene overdraget.

Sagen for Højesteret angik, om der skulle betales moms af udlånet af privatbanetjenestemæn­dene i 2003-2005 – og i bekræftende fald beregningen heraf.

Højesteret udtalte bl.a., at Hovedstadens Lokalbaners udleje af privatbanetjenestemæn­dene i 2003-05 var momspligtig efter momslovens § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1. Det var således uden betydning, at vederlaget ikke blev betalt direkte til Hovedstadens Lokalbaner, men blev betalt ved, at Lokalbanen friholdt Hovedstadens Lokalbaner for betaling af løn mv. til privatbane­tjeneste­mændene. Det var endvidere i momsmæssig sammenhæng uden betydning, at der ikke var tilsigtet eller blev opnået et overskud for Hovedstadens Lokalbaner ved udlejningen. Hø­jesteret fandt endvidere, at den momsmæssige behandling ved udlån af tjenestemænd fra sta­ten til bl.a. Post Danmark A/S, ikke kunne føre til, at Hovedstadens Lokalbaner ikke skulle betale moms i den foreliggende sag. Endelig skulle der betales moms af hele udgiften til løn mv.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk